Leasing

Leasing polega na przekazaniu przez jedną stronę (finansującego) prawa do korzystania z określonej w umowie rzeczy na uzgodniony przez obie strony czas. W zamian druga strona (korzystający) przekazuje leasingodawcy określone w umowie opłaty ratalne.

Ustawowa definicja tej formy finansowania zakupu mówi, że jej przedmiotem może być „rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym”. Zgodnie z tą definicją można założyć, że leasing może dotyczyć praktycznie wszystkiego, co może okazać się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej jednak ta forma finansowania dotyczy maszyn, samochodów, sprzętu biurowego czy komputerów.

Zalety rozwiązania

Z pewnością do najważniejszych atutów tego rozwiązania należy fakt, że zazwyczaj strona finansująca bierze na siebie większość obowiązków dotyczących zakupu, takich jak likwidacja szkód, ubezpieczenie czy konserwacja przedmiotu. Kolejną zaletą jest finansowa elastyczność inwestycji. Leasing umożliwia bowiem dopasowanie opłat do aktualnej sytuacji finansowej korzystającego.

Warto pamiętać również, że spłacanie miesięcznych rat odbywa się z aktualnych przychodów firmy, które wynikają pośrednio lub bezpośrednio z użytkowania przedmiotu. Taki mechanizm umożliwia przedsiębiorstwu zachowanie płynności finansowej. Z finansowego punktu widzenia korzystne dla korzystającego jest również zachowanie prawa własności do przedmiotu przez finansującego. Dzięki temu wszelkie zobowiązania finansowe są łagodniejsze niż przy kredycie.

Rodzaje leasingu

Chociaż rozwiązanie to zawsze opiera się na podobnych zasadach, wyróżnia się kilka poszczególnych rodzajów. Do najpopularniejszych należy między innymi leasing:

  • operacyjny – rodzaj ten definiowany jest przez następujące warunki. Przede wszystkim, umowa zawierana jest na czas określony, a czas nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dodatkowo, suma opłat nett musi być co najmniej równa początkowej wartości przedmiotu umowy,
  • finansowy – przedmiot jest własnością finansującego, a amortyzuje go leasingobiorca. W umowie może być zapisane przeniesienie własności po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej. Rozwiązanie to przypomina kredyt lub pożyczkę,
  • zwrotny – jest dobrym rozwiązaniem, gdy firma posiada środki trwałe, ale potrzebuje gotówki. Wówczas może ona oddać firmie leasingowej część majątku w zamian za umówioną kwotę pieniężną.