Kredyt a pożyczka – różnice

Kredyt:

Mianem kredytu określa się stosunek ekonomiczny pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Jest to sytuacja, w której instytucja finansowa (najczęściej bank) pozostawia kredytobiorcy do dyspozycji określoną kwotę na określony czas oraz cel. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do:
– korzystania ze środków finansowych na warunkach określonych w umowie,
– zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie/terminach,
– zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Kredyt z prawnego punktu widzenia jest więc specyficznym rodzajem ekonomicznego stosunku zobowiązaniowego, którego wyróżnikami są: zwrotność, celowość i odpłatność. Jest to jedna z podstawowych form działalności bankowej. Bank jest w tej sytuacji stroną dominującą – może określać warunki udzielania środków finansowych oraz kontrolować ich wykorzystanie.

Kredyt, a pożyczka:

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki, klient zaciąga dług. Jednak te dwa pojęcia nie powinny być stosowane zamiennie, ponieważ nie są tożsame z formalnego punktu widzenia i pociągają za sobą różne konsekwencje prawne. Czas wyjaśnić różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką.
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pojęcie kredytu jest zarezerwowane wyłącznie dla instytucji finansowych – banków i SKOK-ów. W kredycie bank lub SKOK zobowiązuje się oddać klientowi do dyspozycji środki finansowe, na czas oznaczony w umowie, pod warunkiem spłaty kwoty wraz z odsetkami i wynagrodzeniem w postaci prowizji. Otrzymanie kredytu warunkowane jest weryfikacją zdolności kredytowej, czyli oceną możliwości spłaty comiesięcznej raty. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie.
Pożyczka to pojęcie szersze. W przypadku pożyczki mówimy o sytuacji, w której środki finansowe mogą zostać udzielone przez instytucję, jak i osobę fizyczną, pod warunkiem, że pieniądze nie należą do osób trzecich. Udzielanie pożyczek regulowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Pieniądze mogą zostać pożyczone na dowolnych warunkach i na dowolny cel. W przypadku niskich kwot nie jest wymagane zawieranie umowy na piśmie. Zasady udzielają pomiędzy sobą pożyczkodawca i pożyczkobiorca.

Kto ma prawo udzielić:

Kredytu ma prawo udzielać BANK i SKOK, natomiast pożyczkę mogą udzielać Banki, SKOK, podmioty gospodarcza, osoby fizyczne, prawne i inne instytucje (warunek: pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanych pieniędzy).

Co jest udzielane?:

Przy kredycie mogą być jedynie pieniądze, wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Jeśli mówimy o pożyczce to mogą być nie tylko środki pieniężne (także w formie gotówki), ale także inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne.

Termin zwrotu/spłaty:

Zawsze jest określony termin przy kredycie, natomiast pożyczka nie musi mieć określonego terminu.