Kredyty gotówkowe, hipoteczne, dla firm

Obecnie każdy pożyczkobiorca ma problem z wyborem Banku do którego powinien udać się aby otrzymać najlepszą ofertę finansowania dla siebie. Najtańsze, najlepsze, kredyty w jednym miejscu są właśnie u Nas.

Nasi eksperci pomogą dobrać najlepszą ofertę kredytową w wachlarzu znajdą Państwo kredyty gotówkowe, hipoteczne, kredyty dla firm wszystkich Banków na Polskim rynku. Zaoszczędzimy Twój cenny czas.

Pomożemy:

a)       obliczyć zdolność kredytową
b)       wypełnić wymagane dokumenty
c)       wyjaśnić różnicę między przedstawionymi ofertami
d)      wybrać najlepszy kredyt bądź najkorzystniejszą pożyczkę
e)       refinansować stary kredyt na nowy, tańszy, lepszy
f)        skonsolidować kilka kredytów w jeden, tańszy

Zapraszamy.

Poniżej przedstawiamy ogólne opisy praktycznie wszystkich dostępnych kredytów.

Kredyt:

Mianem kredytu określa się stosunek ekonomiczny pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Jest to sytuacja, w której instytucja finansowa (najczęściej bank) pozostawia kredytobiorcy do dyspozycji określoną kwotę na określony czas oraz cel. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do:
– korzystania ze środków finansowych na warunkach określonych w umowie,
– zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie/terminach,
– zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Kredyt z prawnego punktu widzenia jest więc specyficznym rodzajem ekonomicznego stosunku zobowiązaniowego, którego wyróżnikami są: zwrotność, celowość i odpłatność. Jest to jedna z podstawowych form działalności bankowej. Bank jest w tej sytuacji stroną dominującą – może określać warunki udzielania środków finansowych oraz kontrolować ich wykorzystanie.

Kredyt, a pożyczka:

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki, klient zaciąga dług. Jednak te dwa pojęcia nie powinny być stosowane zamiennie, ponieważ nie są tożsame z formalnego punktu widzenia i pociągają za sobą różne konsekwencje prawne. Czas wyjaśnić różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką.
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pojęcie kredytu jest zarezerwowane wyłącznie dla instytucji finansowych – banków i SKOK-ów. W kredycie bank lub SKOK zobowiązuje się oddać klientowi do dyspozycji środki finansowe, na czas oznaczony w umowie, pod warunkiem spłaty kwoty wraz z odsetkami i wynagrodzeniem w postaci prowizji. Otrzymanie kredytu warunkowane jest weryfikacją zdolności kredytowej, czyli oceną możliwości spłaty comiesięcznej raty. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie.
Pożyczka to pojęcie szersze. W przypadku pożyczki mówimy o sytuacji, w której środki finansowe mogą zostać udzielone przez instytucję, jak i osobę fizyczną, pod warunkiem, że pieniądze nie należą do osób trzecich. Udzielanie pożyczek regulowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Pieniądze mogą zostać pożyczone na dowolnych warunkach i na dowolny cel. W przypadku niskich kwot nie jest wymagane zawieranie umowy na piśmie. Zasady udzielają pomiędzy sobą pożyczkodawca i pożyczkobiorca.

Kto ma prawo udzielić:

Kredytu ma prawo udzielać BANK i SKOK, natomiast pożyczkę mogą udzielać Banki, SKOK, podmioty gospodarcza, osoby fizyczne, prawne i inne instytucje (warunek: pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanych pieniędzy).

Co jest udzielane?:

Przy kredycie mogą być jedynie pieniądze, wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Jeśli mówimy o pożyczce to mogą być nie tylko środki pieniężne (także w formie gotówki), ale także inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne.

Termin zwrotu/spłaty:

Zawsze jest określony termin przy kredycie, natomiast pożyczka nie musi mieć określonego terminu.

Własność przekazanego kapitału:

Kredyt:

Przekazany kapitał jest oddany do czasowej dyspozycji kredytobiorcy, lecz nie jest on jego własnością. kredyt musi być wykorzystany na ściśle określony w umowie cel (wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy), a to wykorzystanie znajduje przez cały okres trwania stosunku kredytowego pod stałą kontrolą banku;

Pożyczka:

Przekazany kapitał staje się własnością pożyczkobiorcy. Udzielający jej nie może ingerować w sposób wykorzystania przedmiotu pożyczki.

Koszty udzielenia:

Na koszty kredytu składają się często prowizja i oprocentowanie naliczane od wysokości udzielonego kredytu. Pożyczka może być nieodpłatna, jednak na ogół liczone jest oprocentowanie i pobierana prowizja

Formy umów:

Przy kredycie zawsze zawierana jest umowa i jest ona obowiązkowa. Pożyczka nie wymaga takiej formy, chyba że wartość pożyczki przekracza 500 PLN wówczas powinna być zawarta.

Rodzaje finansowań:

Kredyt konsumpcyjny:

Jest to kwota udzielana na określone cele i na warunkach ustalonych indywidualnie z bankiem. W kredycie konsumpcyjnym zabezpieczenie stanowią na ogół dochody kredytobiorcy oraz poręczenia osób trzecich. Wysokość kredytu konsumpcyjnego uzależniona jest od możliwości spłaty kredytobiorcy. Ten rodzaj produktu bankowego dedykowany jest klientom potrzebującym szybkiego dostępu do środków finansowych na opłacenie bieżących wydatków, zakup sprzętu domowego czy remont mieszkania.

Debet:

Pojęcie określa powiększenie salda środków dostępnych na rachunku bankowym o kwotę dostępnego limitu zadłużenia. Ze środków zaciąganych w ramach debetu można korzystać tak samo, jak ze swoich pieniędzy na koncie. Debet podlega oprocentowaniu i spłaca się automatycznie po wpłynięciu przelewu na konto. Warunki udzielania debetu różnią się w zależności od banków i kont. Oprocentowanie może być naliczane za każdy dzień wykorzystanej kwoty debetu. Banki pobierają też opłatę roczną za umożliwienie pozostawienia klientowi opcji debetu na koncie do dyspozycji.

Karta kredytowa:

Jest to karta płatnicza, którą bank wydaje wraz z przyznaniem limitu kredytowego. Limit ten jest oprocentowany, jednak powszechną praktyką stosowaną przez banki jest ustalenie bezodsetkowego terminu spłaty. Jeżeli użytkownik spłaci część długu zaciągniętego na karcie, nie płaci odsetek. W przypadku pojęcia kart kredytowych nie mamy do czynienia z okresem kredytowania. Użytkownik sam decyduje, jakie kwoty zaciąga w ramach zadysponowanego limitu. Za pomocą karty można dokonywać płatności w terminalach bądź wypłacać gotówkę w bankomacie.

Kredyt samochodowy:

Zgodnie z nazwą jest to kredyt udzielany przez bank lub inną instytucję upoważnioną, który przeznaczony ma zostać na zakup pojazdu nowego bądź z rynku wtórnego. Zabezpieczeniem dla kredytu samochodowego jest cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym, dlatego z założenia sfinansować w ten sposób można wyłącznie pojazd posiadający ważny dowód rejestracyjny. Jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu samochodowego, bank zajmie zakupiony pojazd. Zazwyczaj w umowie kredytowej zapisany zostaje obowiązek opłacania przez okres kredytowania polisy autocasco na pojazd kredytowany, wraz z cesją praw do ewentualnego odszkodowania na kredytodawcę.

Kredyt hipoteczny:

To długoterminowy kredyt bankowy z zabezpieczeniem w formie hipoteki ustanowionej na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny udzielany jest albo na zakup nieruchomości, albo też na inwestycję budowlaną – wówczas przyjmuje on nazwę kredytu budowlano-hipotecznego. Kredyt hipoteczny udzielany jest na podstawie wnikliwej analizy zdolności kredytowej, a długość trwania umowy obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat.

Pożyczka hipoteczna:

Jest to pożyczka, w której głównym zabezpieczeniem dla udzielonych środków finansowych jest hipoteka nieruchomości, co do której pożyczkobiorca posiada prawo własności. W tym przypadku nieruchomość nie może być obciążona kredytem. Pożyczka hipoteczna ma na ogół długoterminowy charakter i zaciągana jest na około 15-20 lat. Wartość długu wynosi około 70% wartości zastawionej nieruchomości, choć w szczególnych przypadkach może to być nawet 100%. Co dodatkowo odróżnia pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego to fakt, że środki pozyskane w drodze pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być przeznaczone na dowolny cel. Oprocentowanie jest tu na ogół niższe, aniżeli w przypadku kredytów konsumpcyjnych, ponieważ bank zyskuje wartościowe zabezpieczenie. Minusem w porównaniu z kredytem konsumpcyjnym jest czas trwania procedury zaciągnięcia pożyczki – konieczność uzyskania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jej ubezpieczenia może wydłużyć czas oczekiwania na środki nawet do kilku, kilkunastu tygodni.

Kredyt konsolidacyjny:

To inaczej połącznie dwóch lub więcej zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek) w jedno. Klient zyskuje ujednoliconą stopę procentową dla wszystkich swoich długów i nowe warunki, związane zazwyczaj z wydłużonym okresem spłaty. Kredyt konsolidacyjny to produkt dedykowany klientom, którzy chcą zmniejszyć koszty obsługi swych zadłużeń. Klient będzie spłacał dług dłużej, jednak może zyskać niższą ratę, bardziej przystępną dla swoich możliwości finansowych.

Kredyt firmowy:

Banki udzielają go wyłącznie firmom. O kredyt dla firmy ubiegać się mogą wszystkie formy prowadzonych działalności gospodarczych, w tym także firmy posiadające formę prawną – tj. spółki. Wśród korzyści tego rozwiązania warto wskazać, że część odsetkowa stanowi koszt firmy. Wyróżniamy różne formy kredytu firmowego: inwestycyjny, obrotowy, pożyczkę hipoteczną, limit w koncie, kartę kredytową. Wśród form finansowania działalności gospodarczej wyróżnia się także faktoring oraz leasing.

Kredyt inwestycyjny:

Przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, mających na celu modernizację, odtworzenie bądź powiększenie wartości majątku trwałego oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym nabycie udziałów w przedsiębiorstwach bądź też długoterminowych papierów wartościowych.

Kredyt obrotowy:

Służy do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, takich jak np. część kosztów zatrudnienia pracowników, koszty administracyjne, zakup wyposażenia itp. To proste rozwiązanie na zapewnienie płynności finansowej firmy. Chwilowy brak gotówki nie musi hamować rozwoju przedsiębiorstwa.

Linia kredytowa:

Polega na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się firmy do wysokości sumarycznego limitu ustalonego w okresie określonym w umowie. Kredytobiorca korzysta z limitu w miarę potrzeb. W przypadku linii kredytowej wypłata kredytu nie podlega dodatkowym procedurom związanym z badaniem zdolności kredytowej. Klient szybko korzysta ze środków finansowych, zawsze wtedy, kiedy potrzebuje.

Leasing:

Jedna ze stron umowy (leasingodawca, zwany też finansującym) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy, zwanemu też korzystającym) prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony w umowie okres, w zamian za opłaty ratalne (leasingowe). Leasingobiorca nie musi angażować własnych środków finansowych. Wyróżnia się leasing: operacyjny, finansowy, zwrotny.

Faktoring:

Faktor (podmiot finansujący) odkupuje wierzytelności, finansuje je i zarządza nimi. Faktorant (klient, dostawca wierzytelności) otrzymuje zapłatę po zrealizowaniu sprzedaży i przekazaniu faktorowi kopii faktur wraz z potwierdzeniem odbioru towaru lub usługi przez odbiorcę (kontrahenta) faktoranta. Faktorant otrzymuje zaliczkę, dzięki której może realizować cel działalności (towar lub usługę dla odbiorcy). Odbiorca towaru lub usługi kieruje płatność bezpośrednio do faktora. Wówczas faktor kieruje pozostałą część płatności do faktoranta. Forma zaliczki od faktoranta pozwala przedsiębiorstwu na szybsze uzyskanie środków finansowych i poprawienie bieżącej płynności. Ograniczone jest także ryzyko niewypłacalności kontrahenta, gdyż ryzyko to przejmuje na siebie faktor.