Kredyty

Obecnie każdy pożyczkobiorca ma problem z wyborem Banku do którego powinien udać się aby otrzymać najlepszą ofertę finansowania dla siebie. Najtańsze, najlepsze, kredyty w jednym miejscu są właśnie u Nas.

Nasi profesjonalni doradcy pomogą dobrać najlepszą ofertę kredytową w wachlarzu znajdą Państwo kredyty gotówkowe, hipoteczne, kredyty dla firm wszystkich Banków na Polskim rynku. Zaoszczędzimy Twój cenny czas.

Pomożemy:

a)       obliczyć zdolność kredytową
b)       wypełnić wymagane dokumenty
c)       wyjaśnić różnicę między przedstawionymi ofertami
d)      wybrać najlepszy kredyt bądź najkorzystniejszą pożyczkę
e)       refinansować stary kredyt na nowy, tańszy, lepszy
f)        skonsolidować kilka kredytów w jeden, tańszy

Zapraszamy.

Poniżej przedstawiamy ogólne opisy praktycznie wszystkich dostępnych kredytów.

Kredyt:

Instytucja finansowa zazwyczaj bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Kredyt, a pożyczka:

Kredyt to kwota środków pieniężnych, którą instytucja finansowa (np. bank lub SKOK) zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie pod warunkiem, iż zostanie ona spłacona wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie.
Otrzymanie kredytu warunkowane jest weryfikacją zdolności kredytowej, czyli realną możliwością spłaty comiesięcznej raty.
W odniesieniu do kredytu bardzo często zamiennie używa się określenia pożyczka, jednak te pojęcia różnią się od siebie.
Pożyczka regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, a udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy.

Kto ma prawo udzielić:

Kredytu ma prawo udzielać BANK i SKOK, natomiast pożyczkę mogą udzielać Banki, SKOK, podmioty gospodarcza, osoby fizyczne, prawne i inne instytucje (warunek: pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanych pieniędzy).

Co jest udzielane?:

Przy kredycie mogą być jedynie pieniądze, wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Jeśli mówimy o pożyczce to mogą być nie tylko środki pieniężne (także w formie gotówki), ale także inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne.

Termin zwrotu/spłaty:

Zawsze jest określony termin przy kredycie, natomiast pożyczka nie musi mieć określonego terminu.

Własność przekazanego kapitału:

Kredyt:

Przekazany kapitał jest oddany do czasowej dyspozycji kredytobiorcy, lecz nie jest on jego własnością. kredyt musi być wykorzystany na ściśle określony w umowie cel (wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy), a to wykorzystanie znajduje przez cały okres trwania stosunku kredytowego pod stałą kontrolą banku;

Pożyczka:

Przekazany kapitał staje się własnością pożyczkobiorcy. Udzielający jej nie może ingerować w sposób wykorzystania przedmiotu pożyczki.

Koszty udzielenia:

Na koszty kredytu składają się często prowizja i oprocentowanie naliczane od wysokości udzielonego kredytu. Pożyczka może być nieodpłatna, jednak na ogół liczone jest oprocentowanie i pobierana prowizja

Formy umów:

Przy kredycie zawsze zawierana jest umowa i jest ona obowiązkowa. Pożyczka nie wymaga takiej formy, chyba że wartość pożyczki przekracza 500 PLN wówczas powinna być zawarta.

Rodzaje finansowań:

Kredyt konsumpcyjny:

kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt. Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań nie jest tzw. życiowa konieczność, lecz chęć szybkiego dostępu do środków finansowych w celu pozyskanych środków na opłacenie bieżących wydatków, np. zakup drobnych domowych sprzętów czy remont mieszkania.

Debet:

polega na tym, że saldo środków dostępnych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym (ROR) zostaje powiększone o kwotę dostępnego limitu zadłużenia. Można korzystać z tych środków tak samo, jak ze swoich pieniędzy na koncie. Debet podlega oprocentowaniu. Debet spłaca się automatycznie każdym przelewem na konto. Oprocentowanie jest naliczane za każdy dzień wykorzystanej kwoty debetu. Banki pobierają roczną opłatę za pozostawienie kwoty debetu do dyspozycji.

Karta kredytowa:

karta płatnicza, której wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Limit kredytowy jest często oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących. Powszechną praktyką wydawców kart jest ustalenie terminu bez odsetkowego, w którym spłata zadłużenia powoduje nienaliczanie żadnych odsetek. W przypadku kart kredytowych nie istnieje pojęcie okresu kredytowania.

Kredyt samochodowy:

rodzaj kredytu bankowego udzielany przez bank lub inną instytucję upoważnioną, przeznaczony na zakup pojazdu – najczęściej samochodu, zarówno nowego, jak i używanego. Według definicji GUS jest to kredyt przeznaczony na zakup nowego lub używanego środka transportu, który posiada ważny dowód rejestracyjny. Zabezpieczeniem jest cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym. Zabezpieczeniem kredytu, jest zwykle pojazd na którego zakup udzielono kredytu. Zwykle kredytodawca zapisuje w umowie kredytowej również obowiązek zapewnienia przez cały okres kredytowania polisy autocasco na kredytowany pojazd wraz z cesją praw do ewentualnego odszkodowania na udzielającą kredytu instytucję.

Kredyt hipoteczny:

długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka[1] ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (nazywany jest wówczas budowlano-hipotecznym).

Pożyczka hipoteczna:

pożyczka, której głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności (nieruchomość taka nie może być obciążona kredytem). Na ogół pożyczka hipoteczna ma charakter długoterminowy (ok. 15-20 lat), a jej wartość wynosi ok. 70% wartości zastawionej nieruchomości (w szczególnych przypadkach może sięgać do 100% wartości).W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki finansowe uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel niezwiązany z działalnością. Zazwyczaj pożyczki hipoteczne mają niższe oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne z uwagi na zabezpieczenie w postaci ustanowionej na rzecz banku hipoteki na nieruchomości. Procedura zaciągnięcia pożyczki hipotecznej może być długotrwała ze względu na konieczność uzyskania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jej ubezpieczenia.

Kredyt konsolidacyjny:

połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.

Kredyt firmowy:

jest udzielany tylko i wyłącznie firmą. Wszystkie formy prowadzonych  działalności gospodarczych w tym również firmy posiadające formę prawną (wszystkie rodzaje Spółek) mogą ubiegać się o kredyt dla firmy. Zaletą takiego kredytu dla firmy jest to, że część odsetkowa stanowi koszt firmy. Kredyt firmowy posiada kilka form między innymi może to być: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, pożyczka hipoteczna, limit w koncie inaczej zwany kredyt w rachunku bieżącym bądź linią kredytową, karta kredytowa. Dodatkowo mamy jeszcze takie formy finansowania dla firm jak faktoring i leasing.

Kredyt inwestycyjny:

kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Kredyt obrotowy:

kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Linia kredytowa:

produkt bankowy finansujący działalność klientów, polegający na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się do wysokości sumarycznego limitu ustalonego w umowie w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, co w praktyce oznacza, że wypłata kredytu nie jest obwarowana dodatkowymi warunkami i procedurami związanymi z badaniem zdolności kredytowej. Dzięki temu dostęp do finansowania za pośrednictwem linii kredytowej jest bardzo szybki, co jest jej główną zaletą z punktu widzenia klienta. W swej podstawowej formie linia kredytowa umożliwia zaciąganie kredytu w rachunku o sumarycznej kwocie ograniczonej przez wysokość przyznanego limitu. Linia kredytowa może mieć także formę umowy generalnej dotyczącej finansowania

Leasing:

w ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy: niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), możliwość rozliczenia podatku VAT. Wyróżniamy 3 formy leasingu: leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny.

Faktoring:

wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor). Faktoring bywa kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności (cesją), tymczasem łączy on w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, tj. cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta. Przedmiotem faktoringu są nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe), pieniężne i najczęściej niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, związane z obrotem gospodarczym. Przedmiotem faktoringu są też usługi dodatkowe, zwane czynnościami dodatkowymi o charakterze usługowym, m.in. doradztwo, konsulting, czynności administracyjne (np. inkaso należności).